Privacy Policy Medisch Pedicure Wendie Heijmer-Arendse / Wendie’s Voetverzorging

Medisch Pedicure Wendie Heijmer-Arendse hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid wil ik helder en transparant informatie geven over hoe ik om ga met persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wendie Heijmer-Arendse houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
– uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op wil wijzen en deze respecteer.

Als Medisch pedicure ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens::

Medisch Pedicure Wendie Heijmer- Arendse
Winston 8
6922 AA DUIVEN
Tel: 06 – 28798569
email: info@wendiesvoetverzorging.nl

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Wendie Heijmer- Arendse verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Het geven van een voetbehandeling.
– Het versturen van een afspraak of factuur via whatsapp of mail.
– Het declareren van de behandeling via podotherapeut/ Ketenzorg of zorgverzekering.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam,voorletters,tussenvoegsel,adres,postcode,plaats,telefoonnummer,e-mailadres,geslacht,geboortedatum,gegevens over gezondheid,BSN-nummer,

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan mij verstrekt kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maak ik via de zorgketen gebruik van een derde partij voor declaratie van de voetbehandeling, en geef een behandelverslag aan uw huisarts wanneer dit nodig is.
Als Medisch pedicure geef ik nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) zijn de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wendie’s Voetverzorging verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Wendie Heijmer-Arendse bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Financiële gegevens waaronder facturen moeten 7 jaar bewaart worden.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik de volgende maatregelen genomen;

– Patiëntgegevens zijn opgeslagen op een PC die beveiligd is met een wachtwoord.
– Informatie naar andere zorgverleners gaat via MFA.
– Declaratie gaat via VIPLive en deze is beveiligd met een wachtwoord en specifieke internet sleutel.

Rechten omtrent je gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan u of direct aan een andere partij indien gewenst. Ik kan u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vraag ik u hierover met mij contact op te nemen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van deze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met mij op.